"Ciepło tylko z nami"

 

Szybki kontakt

tel. 502 368 833

tel. 509 736 830

 

Dofinansowanie 45%

Współpracujemy z Bankami Spółdzielczymi przy kredytach z dotacją 45% z NFOŚ oraz pomagamy w formalnościach bankowych.

Certyfikaty Świadectwa kwalifikacji

Uzdatnianie wody

W systemach uzdatniania wody pracujemy od początku naszej działalności czyli od 1992 roku. W przeciągu naszej działalności zamonotowaliśmy i uruchomiliśmy ponad 300 różnych instalacji uzdatniania wody. Największą inwestycją była instalacja uzdatniania w Hucie Szkła w Jarosławiu, którą realizowaliśmy wspólnie z firmą Promat z Gdyni. Instalacja ta służy do oczyszczania wody w celach technologicznych i posiada wydajność 80 tysięcy litrów na godzinę.

Nadmierna twardość wody jest przyczyną powstawania kamienia kotłowego (a co za tym idzie zmniejszenia wydajno­ści procesu grzewczego w urządzeniach pracujących na zasadzie wymiany ciepła) oraz większego zużycia środków myjąco-piorących.


Jednostki twardości
TABELA PRZELICZENIOWA

  mmol/l mval/l mg CaCO3/l
(ppm)
stopień
niemiecki
ºd
stopień
francuski
ºf
stopień
angielski
ºe
gpg
mmol/l 1 2 100 5,6 10 7 5,8
mval/l 0,5 1 50 2,8 5 3,5 2,9
mg CaCO3/l
(ppm)
0,01 0,02 1 0,056 0,1 0,07 0,058
stopień
niemiecki
ºd
0,179 0,357 17,9 1  1,79 1,25 1,04
stopień
francuski
ºf
0,1 0,2 10 0,56 1 0,70 0,58
stopień
angielski
ºe
0,143 0,29 14,3 0,8 1,43 1 0,833
gpg 0,172 0,342 17,2 0,958 1,72 1,2 1

 

Klasyfikacja wody wg jej twardości

 < 5 °d

     

 woda bardzo miękka

  5 – 10 °d

     

 woda miękka

 10 – 20 °d

     

 woda średnio twarda

 20 – 30 °d

     

 woda twarda

 > 30 °d

     

 woda bardzo twarda

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz polskimi normami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r., Dz.U. nr 203, poz. 1718) twardość ogólna wody do picia powinna wynosić 60–500 mg CaCO3/l.


Zmiękczanie wody polega na usuwaniu twardości na drodze wymiany jonowej. Twardość ogólna, będąca sumą twardości węglanowej i niewęglanowej jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w cyklu sodowym – podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną powodujące twardość jony wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) wymieniane są na jony sodu (Na+).
Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli kuchennej (NaCl). Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości oraz ilości uzdatnianej wody.

Zmiękczacze dobiera się biorąc pod uwagę zdolności jonowymienne urządzenia,
tj. iloczyn trzech następujących wartości:
–  twardości wody surowej [°d];
–  przepływu hydraulicznego [m3/h];
–  czasu tworzenia się solanki, potrzebnej do regeneracji żywicy jonowymiennej 
    [ok. 6 h].
 
Urządzenia zmiękczające wodę mogą być sterowane:
– czasowo (Z) – regeneracja następuje w zaprogramowanych odstępach 
   dobowych, o zadanej godzinie;
– objętościowo (WZ) – regeneracja następuje po zmiękczeniu zaprograowanej 
   objętości wody;
– objętościowo z pierwszeństwem czasowym (SE) – regeneracja następuje po

   zmiękczeniu nastawionej objętości wody, ale nie wcześniej niż o zaprogra-
   owanej godzinie (przy braku rozbioru wody urządzenie wchodzi w regenerację 
   po upływie czasu określonego w instrukcji urządzenia).

Zmiękczacze mogą być jednokolumnowe, jak również dwukolumnowe, zapewniające nieprzerwaną dostawę wody zmiękczonej.

Przed zmiękczaczem powinien być zainstalowany filtr mechaniczny, który zabezpieczy głowicę sterującą zmiękczacza i żywicę jonowymienną przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, przyczyniając się tym samym do lepszej pracy i przedłużenia żywotności urządzenia.
Woda poddawana zmiękczaniu powinna być również odżelaziona i odmanganiona, w przeciwnym wypadku część zdolności jonowymiennej zostanie wykorzystana na wymianę jonów żelaza i manganu. Ponadto ponadnormatywne ilości żelaza skracają żywotność żywicy jonowymiennej (nawet o 50%).